[BuddhaSasana]

[Unicode Font]


       

Nghi thức Tác bạch trong Lễ Dâng Y Ka-thi-na


Theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada, sau ba tháng hạ (từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9, âm lịch) là có tổ chức lễ dâng y Ka-thi-na. Lễ nầy được tổ chức trong vòng một tháng sau ngày mãn hạ. Dưới đây là nghi thức tác bạch để dâng y Ka-thi-na và các vật dụng đến chư Tăng, bằng 3 ngôn ngữ Pali, Việt và Anh, đã được thực hiện tại tu viện Bodhinyana, huyện Serpentine, tiểu bang Tây Úc, ngày 26 tháng 10, 1997 vừa qua.

1. Pali

Nammo tassa bhagavato ... arahato ... sammā ... sambuddhassa (3 lần)

Imam bhante ... saparivāram ... kathina cīvara dussam ... sanghassa ... onojayama.
Sādhu no bhante ... sangho ... imam ... saparivāram ... kathina cīvara dussam ... patigganhātu.
Patiggahetvāca ... iminā ... cīvara dussena ... kathinam ... attharatu
Amhākam ... dīgharattam ... hitāya ... sukhāya

Phiên âm:

Nam-mô tát-sa bá-ga-vá-tô ... a-ra-hát-tô ... sảm-ma ... sảm-bút-tha-sa (3 lần)

Í-măng ban-tê ... sạ-pa-rí-va-răng ... ka-thi-ná chi-va-rá đụt-săng ... săng-kha-sạ ... ô-nô-chay-da-má
Sa-thu-nô ban-tê ... sẳng-khô ... i-măng ... sạ-pa-rí-va-răng ... ka-thi-ná chi-va-rá đụt-săng ... pa-tị-ganh-hả-tụ
Pạ-tị-gá-hệt-tạ-va-chạ ... i-mi-na ... chi-va-rá đụt-sê-ná ... ka-thi-năng ... át-ta-rá-tụ
Ăm-hả-khăng ... đì-ga-rát-tăng ... hí-thay-dá ... sụ-khà-dá

2. Tiếng Việt:

Con đem hết lòng thành kính ... làm lễ Đức thế Tôn ... Ngài là bậc A-la-hán cao thượng ... đã chứng quả Chánh Biến Tri ... do Ngài tự ngộ ... không thầy chỉ dạy (x3)

Bạch Đại Đức ... tất cả chúng con ... xin thành kính dâng đến chư Tăng ... y Ka-thi-na nầy ... cùng với các vật dụng khác
Kính xin chư Tăng ... hoan hỷ thọ nhận ... y Ka-thi-na nầy ... cùng với các vật dụng
Sau khi thọ nhận ... dùng Ka-thi-na ... với tấm y nầy
Để cho tất cả chúng con ... được sự lợi ích ... và an vui lâu dài

3. Tiếng Anh:

OFFERING OF THE KATHINA CLOTH

Venerable Sirs ... all of us here together ... ask to respectfully offer to the Sangha ... cloth for the Kathina robe ... together with all these other requisites
May the Sangha ... be pleased to receive ... this Kathina robe ... together with the requisites
And having received it ... spread the Kathina ... with this same cloth
For the long-lasting benefit ... and happiness ... of us all

Bình Anson
Perth, Tây Úc, tháng10-1997


[Main Index]

Last updated: 28/10/2015

Web master: binh_anson@yahoo.com
binh_anson@hotmail.com