BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Khuddaka Nikaya - Sutta Pitaka

Kinh Pháp Cú

Dhammapada Sutta - The Path of Truth


Mục Lục

1. Giới thiệu

(*) Ảnh chụp Kinh Pháp Cú viết trên lá bối đa
(*) Giới thiệu Kinh Pháp Cú. Bình Anson
(*) Pháp Cú: Bản kinh sưu tập cổ xưa nhất. Thích Quảng Bảo

2. Kinh Pháp Cú (song ngữ Anh-Việt)

Bản dịch Anh ngữ của Tỳ khưu Khantipalo, và bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Minh Châu.

(1) Song yếu (001-020)
(2) Không phóng dật (021-032)
(3) Tâm (033-043)
(4) Bông hoa (044-059)
(5) Người ngu (060-075)
(6) Người trí (076-089)
(7) A-la-hán (090-099)
(8) Ngàn (100-115)
(9) Ác (116-128)
(10) Ðao trượng (129-145)
(11) Già (146-156)
(12) Tự ngã (157-166)
(13) Thế gian (167-178)
(14) Phật-đà (179-196)
(15) An lạc (197-208)
(16) Hỷ ái (209-220)
(17) Phẫn nộ (221-234)
(18) Cấu uế (235-255)
(19) Pháp trụ (256-272)
(20) Ðạo (273-289)
(21) Tạp (290-305)
(22) Ðịa ngục (306-319)
(23) Voi (320-333)
(24) Tham ái (334-359)
(25) Tỷ kheo (360-382)
(26) Bà-la-môn (383-423)

3. Thi kệ Pháp Cú Pali-Anh-Việt

(*) Bản dịch Việt ngữ của Tịnh Minh, dựa theo bản dịch Anh ngữ của Hòa thượng Narada, có kèm phần chú thích từ vựng Anh Việt sau mỗi phẩm. Tài liệu giảng dạy tại các trường Cơ bản và Cao cấp Phật học ở Sài Gòn.

4. Các bản dịch Việt ngữ khác:

(*) Kinh Lời Vàng - Thi hóa Dhammapada, Tỳ khưu Giới Đức (Minh Đức - Triều Tâm Ảnh).
(*) Kinh Pháp Cú - Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch thơ.
(*) Trích tụng Pháp Cú Nam Tông. Gồm 236 câu kệ bốn chữ do Hòa thượng Thích Trí Quang trích dịch để trì tụng.
(*) Kinh Pháp Cú - Hòa thượng Narada dịch sang Anh ngữ và chú giải. Phạm Kim Khánh dịch sang Việt ngữ.
(*) Kinh Ngọc Quý (Dhammapada). Tỳ khưu Giác Hạnh chuyển thơ.
(*)
Kinh Pháp Cú. Thiện Nhựt lược dịch & tìm hiểu.

5. Tích truyện Pháp Cú (Buddhist Legends, E. W. Burlingame).

(*) Thiền viện Viên Chiếu dịch. Gồm 299 câu chuyện có liên quan đến các câu kệ trong kinh Pháp Cú, trích từ tập Chú Giải Pháp Cú của ngài Phật Âm (Buddhaghosa).
(*) Những lời dạy của Đức Phật. Tu nữ Ngọc Duyên.

6. Trích giảng Kinh Pháp Cú

(*) Bài giảng về Kinh Pháp Cú. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Nếp sống đạo hạnh và trí tuệ trong Kinh Pháp Cú. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Trích giảng Kinh Pháp Cú. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) An lạc - Khát vọng của mọi hành trình. Tịnh Minh.
(*) Ðức Bổn Sư - Hình ảnh của lòng kiên định. Tịnh Minh.
(*) Tinh cần giữa phóng dật. Tịnh Minh.
(*) Biết đủ thì an lành. Tịnh Minh.
(*) Hãy để tâm bình yên. Tỳ kheo Na Tiên.
(*) Ðoạn diệt để giải thoát. Bình Anson.
(*) Ðạo đức Phật giáo qua kinh Pháp Cú. Thích nữ Giới Toàn.
(*) Nghiên cứu so sánh văn bản kinh Pháp Cú chữ Hán và chữ Pàli. Thích nữ Nguyệt Chiếu.
(*) Giá trị thẩm mỹ trong kinh Pháp Cú. Thích Huệ Quang.
(*) Kệ ngôn kinh Pháp Cú số 295. Tỳ khưu Chánh Minh.
(*) Tìm hiểu kinh Pháp Cú. Tâm Minh Ngô Tằng Giao.


Thư mục Việt ngữ | Trang gốc

last updated: 23-07-2015