BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


tieubo-bia.jpg (5591 bytes)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

Tiểu Bộ Kinh - Tập IX
Khuddaka Nikàya

Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt


Chuyện Tiền Thân Đức Phật (chú giải) (VI)
Jàtaka

The Jātaka – Stories of the Buddha’s Former Births, E.B. Cowell (Ed), Pali Text Society, Cambridge, U.K. (1895)

Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

-ooOoo-

 

MỤC LỤC

[01] Chương XVII - PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ

521. CHUYỆN BA CON CHIM (Tiền thân Tesakuna)
522. CHUYỆN ĐẠI NHÂN THIỆN XẠ SARABHANGA(Tiền thân Sarabhanga)
523. THI
ÊN NỮ ALAMBUSÀ (Tiền thân Alambusà)
524. CHUYỆN LONG VƯƠNG SAMKHAPÀLA (Tiền thân Samkhapàla)
525. CHUYỆN TIỂU SUTASOMA (Tiền thân Sutasoma)

[02] Chương XVIII. PHẨM NĂM MƯƠI BÀI KỆ

526. CHUYỆN CÔNG CHÚA NALINIKÀ (Tiền thân Nalinikà)
527. CHUYỆN KỶ NỮ UMMADANTÌ (Tiền thân Ummadantì)
528. CHUYỆN HIỀN GIẢ ĐẠI BỒ ĐỀ (Tiền thân Mahà-Bodhi)

[03] Chương XIX. PHẨM SÁU MƯƠI BÀI KỆ

529. CHUYỆN HIỀN GIẢ SONAKA (Tiền thân Sonaka)
530. CHUYỆN HIỀN GIẢ SAMKICCA (Tiền thân Samkicca)

[04] Chương XX. PHẨM BẢY MƯƠI BÀI KỆ

531. CHUYỆN ĐẠI ĐẾ KUSA (Tiền thân Kusa)
532. CHUYỆN HAI HIỀN GIẢ SONA-NANDA (Tiền thân Sona-nanda)

[05] Chương XXI - PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ

533. CHUYỆN TIỂU THIÊN NGA (Tiền thân Cullahamasa)
534. CHUYỆN ĐẠI THIÊN NGA (Tiền thân Mahàhamasa)
535. CHUYỆN THỰC PHẨM THIÊN GIỚI (Tiền thân Sudhàbhojana)
536. CHUYỆN CHÚA CHIM KUNÀLA (Tiền thân Kunàla)
537. CHUYỆN ĐẠI SUTASOMA (Tiền thân Mahà-Sutasoma)

[06] Chương XXII - ĐẠI PHẨM

538. CHUYỆN VƯƠNG TỬ QUÈ CÂM (Tiền thân Muga-Pakka)
539. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG MAHÀJANAKA (Tiền thân Mahà-Janaka)

-ooOoo-

Đầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06

Chân thành cám ơn đạo hữu HT đã giúp đánh máy bản vi tính,
và đạo hữu PCC đã giúp dò soát (Bình Anson, 09-2005).


[Mục lục Tiểu Bộ][Thư Mục Tổng Quát]

last updated: 13-08-2015