Buddhasasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Nhặt Lá Bồ Ðề
Tập 3

Thích Thanh Từ
Lời đầu sách.

Trích Giảng Kinh A-Hàm

1. Công Ðức Bát Quan Trai
2. Trị Bệnh Ngủ Gật
3. Lựa Chỗ Y Chỉ
4. Niệm Ác Và Người Thù
5. Tám Căn Cứ Lười Biếng
6. Lưới Ái
7. Pháp Nhị Hành
8. Phật Thăm Bịnh
9. Kinh Thiên Sứ
10. Tứ Diệu Ðế
11. Lý Duyên Khởi
12. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt
13. Kinh Ðiều Ngự
14. Ðức Phật Ðáng Kính
15. Phật Xả Tuổi Thọ

Diễn Giảng

1. Chỉ Một Chữ "Biết"
2. Phật Thành Ðạo
3. Ý Nghĩa Tối Thượng

Trích Giảng Thiền Sử

1. Ðạo Tại Trước Mắt
2. Sáu Căn Tức Giải Thoát
3. Chẳng Làm Việc Gì
4. Ông Nay Biết Ta Chăng?
5. Thấy Hoa Ðào Nở
6. Chẳng Phải Xưa Nay
7. Châu Ma Ni
8. Người Không Biết Ðặng Y
9. Ông Hỏi Cái Gì?
10. Trồng Hoa Trên Ðá
11. Thượng Ðường
12. Sanh Diệt Khứ Lai
13. Từ Trong Ấy Ra
14. Ðãi Gạo

Ðôi Lời NhắnNhủ


[Trở về trang gốc] [Lời đầu sách]
[Trích Giảng Kinh A-Hàm] [Diễn Giảng]
[Trích Giảng Thiền Sử] [Ðôi Lời NhắnNhủ]