Trang gốc

Trang web BuddhaSasana

VU Times font

 

THERAVĀDA
Phật giáo Nguyên Thủy

CHÚ GIẢI NGƯỜI VÀ CÕI

PARAMATTHAJOTIKA
MAHĀ ABHIDHAMMAMATTHA
SAṆGAHAṬĪKĀ
Chương IV & V

Dịch giả:
BHIKKHU KUSALAPUÑÑO
Tỳ khưu Thiện Phúc

PL. 2543 - DL. 1990

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


 

MỤC LỤC

[01] Quyển I - Chương IV

Trình bày tóm lược các cõi
Vị trí tám hầm đại địa ngục
Vị trí năm hầm đại địa ngục Ussada
Câu chuyện về Yamarāja và Nirayapāla
Giải rộng về tám đại địa ngục và năm địa ngục Ussada
Phân tích tội lỗi chúng sanh trong địa ngục
Vấn đáp liên quan đến địa ngục
Các câu chuyện về địa ngục
Chuyện Devadatta
Chuyện Đức Vua Daṇḍakī
Hoàng Hâu Mallikā
Chuyện coranāga
Đức Vua Nāḷikera
Đức Vua Ajjuna
Đức Vua Majja
Đức Vua Dasabhātika
Đức Vua Upavara
Nàng Revatī
Đức vua Ajātasattu

[02]

Nói về bàng sanh
Về Long Vương
Về Điểu nhân
Về Sư tử chúa
Về Kim sĩ điểu
Về 10 loại voi
Ba loại tưởng của bàng sanh
Về Ngạ quỉ
Định nghĩa
Phân loại Ngạ quỉ
Cõi Bồ tát không sanh vào
Phân loại Ngạ quỉ theo Tạng Luật
Câu chuyện về Ngạ quỉ
Ngạ quỉ Kāḷakañcika
Ngạ quỉ Heo
Ngạ quỉ Vemanikā
Chuyện nữ Ngạ quỉ
Chuyện quỉ giữ tài sản
Chuyện Ngạ Quỉ Trăn
Ngạ quỉ chuột
84 ngàn Ngạ quỉ
Về loại Ngạ quỉ nhận được phước
Chúng sanh không nhận được phước
Asura
Định nghĩa
Phân hạng chúng sanh theo Asura
Ba loại petti asura
Chư thiên Đạo Lợi chiến đấu với năm loại Asura
Phân tích bốn cõi khổ trực tiếp và gián tiếp
Loại khổ cảnh
Loại nhàn cảnh
Bảy cõi vui dục giới
Định nghĩa
Định nghĩa 1
Định nghĩa 2
Định nghĩa 3
Định nghĩa 4
Ba đặc điểm của người Nam Thiện Bộ Châu
Ba đặc điểm của người Bằc Cưu Lưu Châu

[03] Quyển II - Chương V

Sáu cõi trời dục giới
Cõi Tứ Đại Thiên Vương
Ba hạng Chư Thiên
Dạ xoa
Càn thát bà
Kumbhaṇḍa
Nāgadevatā
Cõi Đạo Lợi
Định nghĩa
Giải thích từ Tāvatiṃsa
Hai loại Chư thiên Đạo Lợi
Cảnh khả ái ở Đạo Lợi
Đế Thích có hiệu sakka
Câu chuyện liên quan Thiện Pháp Đường
Qui ước tụ hội nghe pháp
Đế Thích tạo phước trong Phật giáo
Chuyện của Asurinrāhu
Cõi Dạ Ma
Cõi Đâu Suất
Cõi Hóa Lạc Thiên
Cõi Tha Hóa Tự Tại
Người cai quản sáu cõi trời Dục
Sự thọ hưởng dục của Chư thiên
Sự tăng trưởng Phật giáo giữa nhân giới và thiên giới
16 cõi trời Sắc giới
Ba cõi Sơ thiền
Ba cõi Nhị thiền
Ba cõi Tam thiền
Ba cõi Tứ thiền
Cõi Quãng Quả
Cõi Vô Tưởng
Cõi Tịnh Cư
Cõi Vô Phiền
Cõi Vô Nhiệt
Cõi Thiện Hiện
Cõi Thiện Kiến
Cõi Sắc Cứu Cánh

[04]

Sự sai biệt tên của Phạm thiên
Chỗ đáng cúng dường trong Sắc Cứu Cánh
Thiên sản Phạm thiên
Phạm thiên Sahampati
Bốn cõi Vô sắc
Chia người theo cõi
Trình bày loại kappa
Thế gian hoại do lửa
Thế gian hình thành mới
Xác định bốn loại Asaṅkheyya kappa
Thế gian hoại do nước
Thế gian hoại do gió
Khác nhau giữa mặt trời và mặt trăng
Sự tối và sáng của bốn châu
Nhật thực và nguyệt thực
Bốn châu và rừng Hy mã
Giải về Nam Thiện Bộ Châu

-ooOoo-

Ðầu trang | Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04

 

Chân thành cám ơn Tỳ khưu Chánh Minh đã gửi tặng bản vi tính (Bình Anson, 01-2006).

[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 28-04-2006