LƯU Ý: Kể từ năm 2010, chúng tôi ngưng phát triển trang web Phật học BuddhaSasana. Chúng tôi chỉ tiếp tục chỉnh sửa các tài liệu cũ, khi cần thiết. Chúng tôi cũng ngưng, không còn ấn tống đĩa CD/DVD Phật học.

Hiện nay, chúng tôi chỉ quản lý trang web với địa chỉ: www.budsas.net

 

Contents

BuddhaSasana Web Page

Vietnamese, with Unicode Times font

What's new

Tư liệu mới


Tháng 8-2009

(*) Cuộc đời không bị tiền bạc trói buộc - Kiến thức về những giới luật sử dụng tiền bạc cho Tăng Ni Phật giáo. Tỳ khưu Dhamminda (Thanh Liên dịch).
(*) Toát yếu nội dung các kinh Trường A-hàm. Tuệ Sỹ.

English articles:

(*) Reflections on Comparative Āgama Studies. Bhikkhu Anālayo.
(*) The Ancient Roots of the U Ba Khin Vipassanā Meditation. Bhikkhu Anālayo.
(*) Buddhism and Nonviolence. Professor Richard Gombrich
(*) Twelve Principles of Buddhism. Christmas Humphreys.  

Restoration of Bhikkhuni Order:
(*) The First Chinese Bhikkhunis. Translated from the Chinese by Bhikkhunī Samacittā, edited by Bhikkhu Sujāto.
(*) Theories on the Foundation of the Nuns' Order – A Critical Evaluation. Bhikkhu Analayo.
(*) Old Pillar, New Possibilities: What the Revival of the Bhikkhuni Sangha Contributes to Thai Women and Society. Nissara Horayangura.

(*) On the restoration of Bhikkhuni Order (1) - Selected articles.
(*) On the restoration of Bhikkhuni Order (2) - Selected articles.
(*) On growing a Theravadan Nuns' Sangha in Britain.
(*) The First Buddhist Nun. Rev. Sarika Dharma.
(*) Restoring the Order of Nuns to the Theravaadin Tradition. Senarat Wijayasundara.
(*) Interview with the Venerable Bhikkhuni Kusuma. Pennie White.
(*) Buddhist women. Bimala Churn Law.
(*) The Revival of Bhikkhunī Ordination in the Theravāda Tradition. Bhikkhu Bodhi.
(*) Lineage of Bhiksuni Vinaya. Committee of Western Bhiksunis.
(*) On the Bhikkhuni Question:  An Interview with Ajahn Brahmavamso. Nissara Horayangura.
(*) Bhikkhunis in Theravada. Ajahn Sujato

Ph.D. Theses:
(*) Bodhisattva and Sūnyatā in the Early and Developed Buddhist Traditions. Bhikkhuni Gioi-Huong.

(*) A Critical Study of the Social Dimension of the Causes and Conditions that influenced the Origin of the Buddhist Vinaya. Bhikkhu Giac Hanh.
(*) The Connection Between Atta and Dukkha -- Buddhist Analysis of Human Experience and the Ways to Transcend Unsatisfactoriness Bhikkhuni Dhammanandā Nguyen Huong.
(*)
Dissent and Protest in the Ancient Indian Buddhism. Ven. Thich Nghiem Quang.
(*) The Mind in Early Buddhism. Venerable Thich Minh Thanh.
(*) The Concept of Personality Revealed through the Pancanikaya. Venerable Thich Chon Thien. 

* Hình ảnh:

* Đĩa CD Phật học BuddhaSasana: phiên bản 9.08 (August 2009), hiệu chỉnh, cập nhật, và bổ sung với các tư liệu kể trên. Chi tiết: ấn tống đĩa CD. Liên lạc: budsas@gmail.com binh_anson@yahoo.com

-ooOoo-

Ðầu trang


[Trở về trang Thư Mục]
last updated: 11-12-2016